Service på håndslokkere

Vi tilbyr service av håndslokkere

Salg- og markedsavdelingen ved Follo brannvesen IKS 
er godkjent som kompetent virksomhet til å gjennomføre og utstede godkjent vedlikeholdsdokumentasjon på service og vedlikehold på håndslokkere etter NS 3910 og NS-EN 671-3 standarden.

For å forklare litt om hvordan hvordan dette fungerer, kommer en kort redegjørelse her:

Dette er regulert via flere forskrifter, men den viktigste er:
Forskrift om brannforebygging som er hjemlet i Brann- og eksplosjonsvernloven og trådte i kraft 1. januar 2016.

Forskrift om brannforebygging

Følgende informasjon finner vi i denne forskriften:

Det er ikke tillatt å omsette håndslokkere med mindre apparatet er godkjent av anerkjent sertifiseringsorgan.
Manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig skal kontrolleres ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at det vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.
Manuelt slokkeutstyr i en virksomhet, kommer inn under plikten til systematisk sikkerhetsarbeid som beskrevet i internkontrollorskriften §5
(link til forskrift)

Dokumentasjon

Her vil dokumentasjon i forhold til Internkontrollforskriften §5 være utfordrende - da det eksisterer lover, forskrifter, veiledninger og retningslinjer utgitt av ulike myndigheter, hvor det settes krav til håndslokkere i en eller annen form. En eier av et byggverk skal sørge for at bygget oppfyller kravet til brannsikkerhet - f.eks. utpassering av håndslukkere. 
Det er så eieren av håndslokkeren (som regel er dette eier av byggverket), som har ansvaret for vedlikeholdet av håndslokkeren, dette betyr også at privatpersoner må tenke på kontroll og service av slokkere i sin boligen.

For å gjøre dette mere oversiktlig og systematisk, er det etablert godkjente standarder for slikt vedlikehold.

NS 3910 og NS-EN 671-3

Norsk Standard NS 3910:2015 ble fastsatt i juli 2015 og tar for seg opplæring av kompetent person/virksomhet og vedlikeholdsprogram for håndslokkere.

Norsk standard NS-EN 671-3:2009 ble fastsatt i januar 2009 og tar for seg vedlikehold av slangetromler og brannslanger.

Ved å gjennomføre vedlikehold etter disse standaren, vil man være sikret at håndslokkerene og brannslangene vil virke som forutsatt.


 


Design by InBusiness AS | Powered by i-tools